NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zaloguj

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Piątek , 26 marca  2021 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

- 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego
w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

 

- PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH

Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej są przyjmowane z urzędu. W praktyce oznacza to, że każdy uczeń zamieszkały w obwodzie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego musi zostać do niej przyjęty przez dyrektora bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły obwodowej, muszą zgłosić dyrektorowi fakt uczęszczania dziecka do tej placówki, a dyrektor nie może odmówić przyjęcia ucznia. Zgłoszenie ma formę pisemną.

Wypełnione Zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Wzór druku Zgłoszenia posiada każda szkoła obwodowa. Preferowane terminy składania Zgłoszeń określają obwodowe szkoły podstawowe.

 

- PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU

Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, na podstawie zgłoszeń rodziców, pozostaną wolne miejsca, na które wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. 

Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wypełniają Wniosek o przyjęcie. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

 

Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1) rodzeństwo kandydata, realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat – 10 punków;

2) dogodne położenie szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) kandydata – 5 punktów;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

W przypadku kryterium określonego w pkt 1 – dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej.

 

Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

 

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (nabór od klasy czwartej)

Nabór do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej przeprowadzającej postepowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych.

 

Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 3 do zarządzenia nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Do oddziałów sportowych przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-01-2018&qplikid=4186#P4186A7

na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

 

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO (nabór do klas siódmych)

Kształcenie w oddziałach dwujęzycznych w szkole podstawowej rozpoczyna się od klasy siódmej. Zasady rekrutacji określone są w art. 139 ustawy – Prawo oświatowe.

 

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone
w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.

 

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, a w przypadku wolnych miejsc kandydatów niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

  

Postępowanie rekrutacyjne:

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który:

- otrzymał promocję do klasy siódmej,

- uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (art. 139 ustawy – Prawo oświatowe).

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,
o których mowa w art. 131 
ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w danym oddziale dwujęzycznym.

 

Nabór do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, która przeprowadza nabór do oddziałów dwujęzycznych.

 

Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 4 do zarządzenia nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

 

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

   

Uchwała Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

 

 

 

Źródło: WED UMT