NABÓR DO TARNOWSKICH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zaloguj

NABÓR DO TARNOWSKICH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Piątek , 18 stycznia  2019 

Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Tarnowa.

W serwisie internetowym http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 20 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 11 marca 2019 r. i trwać będzie do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r., r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr V/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1)  oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

2)  dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

3)  rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:

1)  w przypadku kryterium określonego w pkt 1:

a)  oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym, albo

b)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym,

2)  w przypadku kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

3)  w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – dane potwierdza dyrektor przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.

 

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Miasta Tarnowa oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

 

 

Pliki do pobrania

PORADNIK - nabór do tarnowskich publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

ZARZĄDZENIE NR 06/2019 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r. - terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli

  

 

 

 

Źródło: WED UMT