Nabór do tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Zaloguj

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Poniedziałek , 11 stycznia  2016 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęte zostały stosowne uchwały w tym zakresie:

1)      Uchwała nr XIX/205/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym,

2)      Uchwała nr XIX/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Terminy naboru

ZARZĄDZENIE NR 08/2016 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Małopolski Kurator Oświaty.

 

Nabór do tarnowskich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Bogumiła Porębska

Dyrektor Wydziału Edukacji UMT

 

 

 

 

 

 

Źródło: WED UMT