WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020

Zaloguj

WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020

Poniedziałek , 26 sierpnia  2019 

Od 2 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, w tym specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w 2019 r. jest udzielana:

   bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.) lub w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 

Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych:

   bez względu na wysokość dochodu w rodziniewymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (uczniowie ze szkół dla dzieci i młodzieży: branżowych szkół I stopnia, klas I czteroletnich liceów ogólnokształcących, klas I–III dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, klas I pięcioletnich techników, klas I–IV dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych w pięcioletnich technikach, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas I liceów sztuk plastycznych, klas I–IV dotychczasowych liceów plastycznych prowadzonych w liceach sztuk plastycznych).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych przyznaje się na wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna), rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego, pełnoletniego ucznia lub nauczyciela, pracownika socjalnego, innej osoby za zgodą rodzica ucznia (prawnego opiekuna), rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego, pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, należy dołączyć (bez względu na dochód): – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Wartość dofinansowania do podręczników oraz materiałów edukacyjnych w 2019 r. wynosi:

   225 złdla ucznia branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   390 złdla ucznia branżowej szkoły I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   445 zł dla ucznia klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

 

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

 

Dowodem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica ucznia (prawnego opiekuna), rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego;

rachunek;

paragon;

oświadczenie o zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”);

potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne).

 

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342) – POBIERZ

 

Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – POBIERZ

 

 

Zarządzenie Nr 371/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – POBIERZ

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – POBIERZ

 

 

Wzór oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych – POBIERZ

 

 

Wzór potwierdzenia zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów – POBIERZ

 

 

 

 

Źródło: WED UMT