Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2018/2019

Zaloguj

Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2018/2019

Wtorek , 03 września  2019 

Do 29 listopada 2019 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, pokój nr 12 (parter), trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

 

Stypendium skierowane jest:

1)    do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

a)    dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019;

b)    rodzic lub opiekun prawny;

c)    pełnoletni uczeń;

2)    uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

a)    rodzic lub opiekun prawny;

b)    pełnoletni uczeń.

UWAGA: Przepisy regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, a także dotychczasowych szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjów lub liceów ogólnokształcących, do czasu zakończenia nauki w tych szkołach.

 

Wymagane dokumenty:

-    prawidłowo wypełniony wniosek;

-    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2018/2019 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

-    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

-    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

UWAGA: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

-    wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4)  są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

-    wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;

3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

 

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:

1)    na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 80% tej kwoty;

2)    na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 20% tej kwoty.

Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80 % wysokości stypendium wyliczonego dla laureata.

Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół i nie może przekroczyć kwoty:

1)    3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;

2)    2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

UWAGA: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

 

Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

 

Szczegółowych informacji na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa udziela Beata Lach, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 12 (parter), tel. 14 68 82 454, e-mail: b.lach@umt.tarnow.pl.

 

Do pobrania:

 

Uchwała Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141) – pobierz

 

Wniosek o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa – pobierz

 

Wykaz osiągnięć naukowych 2018/2019 – pobierz

 

Wykaz osiągnięć artystycznych 2018/2019 – pobierz

 

Kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego 2018/2019 (dot. imprez od IX 2018 do XII 2019) – pobierz

 

Kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego w 2018 roku (dot. imprez od IX do XII 2018) – pobierz

 

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pobierz

 

 

 

Źródło: WED UMT