WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Zaloguj

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Środa , 06 sierpnia  2014 

Od 31 lipca do 9 września 2014 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w tym materiałów edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) w 2014 r. jest udzielana:

- uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

a) w kl. II-III i VI szkoły podstawowej;

b) w kl. II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

c) w kl. III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum;

d) w kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

e) w kl. VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

f) w kl. III liceum plastycznego;

- bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem kl. I), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych. Dofinansowanie dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 u.s.o. (materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną). Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczyciela w procesie kształcenia tych uczniów. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych obejmuje wyłącznie uczniów, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:

   dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł netto (klasy II-III i VI szkoły podstawowej, klasy II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego);

dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć 539 zł netto (klasy II-III i VI szkoły podstawowej, klasy II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego) – liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może być większa w danej gminie niż 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);

   bez względu na wysokość dochodu w rodziniewymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (uczniowie ze szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem kl. I), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

- w przypadku uczniów kl. II-III i VI szkoły podstawowej, kl. II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i kl. III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego gdy dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) zaświadczenia / oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2012 – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z adnotacją, że dochód na osobę w rodzinie w 2012 r. nie przekracza kwoty 539 zł lub aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że dochód na osobę w 2012 r. nie przekracza kwoty 539 zł ;

- w przypadku uczniów II-III i VI szkoły podstawowej, kl. II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i kl. III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 539 zł netto na osobę (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) należy trudną sytuację wymienioną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) opisać w uzasadnieniu.

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Wartość dofinansowania do podręczników (w tym materiałów edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) w 2014 r. wynosi:

   175 zł na materiały edukacyjnedla ucznia kl. I szkoły podstawowej: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

   225 złdla ucznia:

a)  kl. II-III szkoły podstawowej lub kl. II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

b)  kl. II-III szkoły podstawowej lub kl. II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

c)  kl. II-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz/lub materiałów edukacyjnych;

   325 złdla ucznia:

a)  kl. VI szkoły podstawowej lub kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

b)  kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

   350 złdla ucznia gimnazjum, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub kl.
I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych:
słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

   390 złdla ucznia:

a)  kl. III zasadniczej szkoły zawodowej;

b)  zasadniczej szkoły zawodowej: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   445 zł dla ucznia:

a)  kl. III liceum ogólnokształcącego, kl. III technikum, kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub kl. III liceum plastycznego;

b)  liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum plastycznego, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   607 złdla ucznia gimnazjum, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

   770 złdla ucznia:

a)  kl. II-VI szkoły podstawowej lub kl. II-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

b)  kl. II-VI szkoły podstawowej i gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

 

W przypadku gdy uczeń z niepełnosprawnością, o której mowa poniżej, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego (w tym materiałów edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i specjalnego, koszt ich nie może być wyższy niż:

   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnegodla ucznia z kl. II-III szkoły podstawowej lub kl. II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego oraz/lub materiały edukacyjne i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego dla ucznia kl. II-VI szkoły podstawowej i gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   770 zł w tym: 308 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 462 zł na podręczniki do kształcenia specjalnegodla ucznia kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   607 zł w tym: 303,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 303,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnegodla ucznia gimnazjum, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka), pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

 

Dowodem zakupu podręczników może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka);

rachunek;

paragon;

oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”);

potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

 

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) – POBIERZ

 

Uchwała nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – POBIERZ

 

Zarządzenie Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - POBIERZ

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz III szkoły ponadgimnazjalnej – POBIERZ

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną – POBIERZ

 

Wzory oświadczeń o dochodach dla ucznia kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz III szkoły ponadgimnazjalnej – POBIERZ

 

Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną – POBIERZ

 

Wzór oświadczenia o zakupie podręczników – POBIERZ

 

Wzór potwierdzenia zakupu podręczników dla grupy uczniów – POBIERZ