Program „Aktywny samorząd”

Zaloguj

Program „Aktywny samorząd”

Poniedziałek , 28 maja  2018 

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mające pod swoją opieką dziecko, mogą w 2018 r. otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie poniższe wymogi:

1. będące w wieku aktywności zawodowej,

2. posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3. aktywne zawodowo (zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu).

 

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 85% poniesionych kosztów opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, jednak nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko Wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu. Koszty związane z wyżej wymienionymi opłatami mogą być refundowane za okres 180 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 (III piętro, budynek z windą), tel. 14/688-25-30, 14/688-28-33, oraz na stronie internetowej www.tarnow.pl / „Polityka społeczna i zdrowie” / „Niepełnosprawni” / „Aktywny samorząd” / Aktywny samorząd -Moduł I w 2018 roku.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 (III piętro, budynek z windą), w godzinach od 7:30 do 15:30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

Źródło: WZP UMT