WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Zaloguj

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Czwartek , 21 lipca  2016 

Od 19 lipca do 8 września 2016 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w tym materiałów edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) w 2016 r. jest udzielana:

- bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klas VI szkół podstawowych, do klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, do klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, do klas III–VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych. Dofinansowanie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klas VI szkół podstawowych, do klas III gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 u.s.o. (materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną). Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczyciela w procesie kształcenia tych uczniów. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I, II lub III szkoły podstawowej, pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych obejmuje wyłącznie uczniów, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:

   bez względu na wysokość dochodu w rodziniewymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (uczniowie ze szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (kl. VI), gimnazjów (kl. III), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (kl. VI), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (kl. III-VI), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (kl. III-VI) lub liceów plastycznych).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, należy dołączyć (bez względu na dochód): – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Wartość dofinansowania do podręczników (w tym materiałów edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) w 2016 r. wynosi:

   175 zł na materiały edukacyjnedla ucznia kl. I, II lub III szkoły podstawowej: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

   225 złdla ucznia:

a)  kl. VI szkoły podstawowej, kl. III gimnazjum: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz/lub materiałów edukacyjnych;

b)  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   325 złdla ucznia kl. VI szkoły podstawowej lub kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

   350 złdla ucznia kl. III gimnazjum, kl. III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub kl. III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

   390 złdla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   445 zł dla ucznia liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum plastycznego, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych:
słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   607 złdla ucznia kl. III gimnazjum, kl. III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

   770 złdla ucznia:

a)  kl. VI szkoły podstawowej lub kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

b)  kl. VI szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

 

W przypadku gdy uczeń z niepełnosprawnością, o której mowa poniżej, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego (w tym materiałów edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i specjalnego, koszt ich nie może być wyższy niż:

   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego oraz/lub materiały edukacyjne i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego dla ucznia kl. VI szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   770 zł w tym: 308 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 462 zł na podręczniki do kształcenia specjalnegodla ucznia kl. VI szkoły podstawowej lub kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   607 zł w tym: 303,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 303,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnegodla ucznia kl. III gimnazjum, kl. III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka), pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

 

Dowodem zakupu podręczników może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka);

rachunek;

paragon;

oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”);

potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

 

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) – POBIERZ

 

Uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – POBIERZ

  

Zarządzenie Nr 304/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - POBIERZ

   

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną – POBIERZ

    

Wzór oświadczenia o zakupie podręczników – POBIERZ

  

Wzór potwierdzenia zakupu podręczników dla grupy uczniów – POBIERZ

  

 

  

 

Źródło: WED UMT