Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej Nr 2

Zaloguj

Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej Nr 2

Wtorek , 09 listopada  2010 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie, ul. Szewska 7, ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent.

 

Wymagania niezbędne (podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym i ekonomicznym,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku referent,

- brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe (podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo – budżetowych,

- znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej w szczególności Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

- znajomość obsługi aplikacji komputerowych: MsOffice, program płacowy „Qwark”, Płatnik, Edunet, Rejestr uczniów,

- samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie kancelarii szkolnej,

- prowadzenie korespondencji szkolnej i wykonywanie pism bieżących,

- wyrabianie uczniom kart rowerowych, legitymacji szkolnych i ich prolongata,

- przygotowywanie pism i decyzji wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

- prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

- prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,

- obsługa kadrowa pracowników szkoły,

- prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych, zdrowotnych, szkolnych i bezpłatnych, prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- sprawdzanie terminów ważności Pracowniczych Książeczek Zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawianie skierowań na badania profilaktyczne,

- prowadzenie kasy – pełne obowiązki kasjera w szkole,

- sporządzanie zbiorowej listy godzin ponadwymiarowych, zastępstw pracowników pedagogicznych i ewentualnych godzin nadliczbowych pracowników administracyjno – obsługowych,

- prowadzenie rejestru kart zaopatrzenia dla pracowników szkoły,

- sporządzenie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych i dzieci,

- sprawdzanie list płac pracowników szkoły pod względem kadrowym,

- sporządzanie sprawozdań GUS, MEN, SIO,

- sporządzanie comiesięcznych informacji, deklaracji dla PFRON oraz rozliczeń,

- przygotowywanie do oprawy arkuszy ocen,

- wystawianie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych itp.,

- prowadzenie ksiąg ewidencji dzieci oraz uczniów, rozliczanie z obowiązku szkolnego,

- obsługa programu Arkusz Optivum, DEU,

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z pracą szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopia świadectw pracy,

- kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

- w razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np. uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.

 

Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: od dnia 01 grudnia 2010 r. na czas określony.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie, ul. Szewska 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie” w terminie do dnia 19 listopada 2010r. do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://portal.sp2.tarnow.bip-gov.info.pl/bip).

 

List motywacyjny lub szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 101, poz. 926 oraz Ustawą z dn. 21.11.2008 roku pracownikach samorządowych Dz. U. Nr. 233, poz. 1458)".

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie z dnia 5.11.2010 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie z dnia 5.11.2010 r.