Więcej o Edunet

Zaloguj

Więcej o Edunet

Sobota , 03 listopada  2007 
System Planowania i Analiz. (SPiA)

W ramach Edunet powstał System Planowania i Analiz w skrócie (SPiA).
Jest to elektroniczne narzędzie pozwalające na planowanie organizacyjne i finansowe funkcjonowania systemu edukacji w mieście Tarnowie oraz na analizowanie danych organizacyjnych, kadrowych i finansowych zawartych w planach organizacji i planach finansowych oraz w Systemie Informacji Oświatowej. Ważnym elementem SPiA jest elektroniczny Arkusz Organizacyjny - Arkusz Optivum.
Jest to aplikacja pozwalająca na zaplanowanie w szczegółach organizacji szkoły w danym roku szkolnym. Pozwala ona na wyliczenie skutków finansowych przyjętej organizacji. Pozwala również na analizę danych zawartych w arkuszu zarówno pod katem poprawności wprowadzonych danych jak i pod kątem wniosków organizacyjnych, finansowych. Aplikacja działa w Internecie. Jest zatem dla osób upoważnionych dostępna z dowolnego komputera. Pozwala ona również na zapisywanie danych zdalnie na serwerze systemowym w repozytorium. Repozytorium można zarządzać, nadawać arkuszom odpowiednie statusy. Pozwala ona również stosować podpis elektroniczny przy wykonywaniu przewidzianych prawem czynności z arkuszem organizacyjnym. Aplikacja ta pozwoli na przekazywanie danych arkusza w przyszłości jedynie w elektronicznej formie.
Kolejnym elementem SPiA jest moduł Raportowania. Jest to aplikacja pozwalająca na wszechstronna analizę danych zawartych w Arkuszu Organizacyjnym, sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej, Planach Finansowych szkół oraz ich wykonaniach. Możliwa jest analiza porównawcza i dynamiczna ( w czasie) tych danych, zarówno dla pojedynczej jednostki sprawozdawczej jak i wybranej grupy jednostek i wszystkich jednostek. Dzięki tej składowej żadna dodatkowa prócz przewidzianej prawem sprawozdawczość już nie jest potrzebna. Bardzo to ułatwi pracę jednostkom sprawozdawczym, które obecnie dla różnych wydziałów urzędu miasta musiały przygotowywać różne sprawozdania.

Niezmiernie istotnym elementem SPiA są moduły związane z planowaniem finansowym oraz monitorowaniem wykonania planów finansowych jednostek sprawozdawczych. SPiA pozwala dzięki Arkuszowi Optivum i Modułowi dla szkół na przygotowanie projektu planu finansowego, wniosku o zmianę planu, monitorowanie wykonania, stworzenie sprawozdań Rb i raportów wykonania planu. SPiA pozwala na analizowanie poprzez organ prowadzący projektów planów ich korektę, działania przewidziane ustawą o finansach publicznych. SPiA jest narzędziem do zbudowania budżetu miasta w zakresie wydatków oświatowych oraz układu wykonawczego do budżetu.
Możliwe jest również monitorowanie wykonania planu w skali jednostki sprawozdawczej, grupy jednostek i wszystkich jednostek. Dane te pozwalają racjonalnie podejmować decyzje o zmianie obowiązującego planu. SPiA realizuje powyższe funkcjonalności dzięki modułom: Moduł dla szkół, Wykonania, Plany Finansowe.
SPiA posiada również moduły pomocnicze umożliwiające poprawne działanie systemu oraz przepływ danych pomiędzy modułami, są to:
* Import arkuszy organizacyjnych i danych SIO – pozwala na import danych z arkusza i SIO do Sigmy Optivum,
* Import i eksport danych finansowych – pozwala na przepływ danych finansowych pomiędzy modułami SPiA oraz eksport tych danych do programów księgowych i programu Besti@,
* Eksport danych do SAS - pozwala na eksport danych SIO do Systemu Analiz Samorządowych.
* Zarządzanie uprawnieniami – pozwala na edytowanie użytkowników i ich uprawnień.
Ponad to w SPiA funkcjonują moduły porządkujące dane są to moduły:
* Dokumenty – pozwala na kontrolę dostarczenia przez jednostki sprawozdawcze dokumentów,
Jednostki sprawozdawcze – pozwala rejestrować w systemie jednostki sprawozdawcze oraz gromadzić ogólne dotyczące ich dane oraz dokumenty elektroniczne taki jak np. statut szkoły. Pozwala również realizować pewne funkcje administracyjne jak np. wymagane prawem udostępnianie danych osobowych.

Droga Edukacyjna Ucznia (DEU)

Każda szkoła posiadająca obwód czyli większość szkół podstawowych i gimnazjów ma obowiązek prowadzenia księgi dzieci i młodzieży oraz księgi uczniów. Wszystkie szkoły muszą prowadzić księgi uczniów. Dzięki DEU pojawia się możliwość prowadzenia tych ksiąg w formie elektronicznej. Umożliwi to łatwe sprawdzanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz egzekwowanie przez przewidziane prawem osoby spełniania tych obowiązków od rodziców dzieci i młodzieży uchylającej się od uczęszczania do szkoły. Kontrola obowiązku nauki była trudna. Dzięki DEU jest możliwa i prosta.
Ponadto DEU pozwoli gromadzić dane o zewnętrznych egzaminach (sprawdzian po klasie szóstej, egzamin gimnazjalny) aby możliwa była analiza postępów edukacyjnych ucznia, klasy, szkoły, szkół. (edukacyjnej wartości dodanej). DEU pozwala na raportowanie danych zawartych w systemie, ich porządkowanie. Pozwala na generowanie korespondencji z rodzicami. DEU jest bazą danych o uczniach i ich losach edukacyjnych. Dzięki DEU powstanie księga uczniów Tarnowa. Dane konieczne do zapełnienia bazy DEU mogą być importowane z ewidencji ludności (ELUD) z danych z naboru elektronicznego, z plików przygotowywanych przez szkoły dla OKE (Hermes). Pozwala to na prawie automatyczne zapełnienie danymi systemu bez konieczności wpisywania wszystkich danych ręcznie. Możliwe jest za tym szybkie powstanie kompletnej bazy DEU.


Strona 2 spośród 5