NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zaloguj

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Czwartek , 13 lutego  2020 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 

PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

- 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

PRZEBIEG REKRUTACJI:

PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do pierwszych klas szkół podstawowych na wolne miejsca. Szkoły obwodowe przed przeprowadzeniem rekrutacji są zobowiązane w pierwszej kolejności zapewnić miejsca uczniom zamieszkałym na ich terenie (tzw. dzieci obwodowe). Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej są przyjmowane z urzędu. W praktyce oznacza to, że każdy uczeń zamieszkały w obwodzie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego musi zostać do niej przyjęty przez dyrektora bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły obwodowej, muszą zgłosić dyrektorowi fakt uczęszczania dziecka do tej placówki, a dyrektor nie może odmówić przyjęcia ucznia. Zgłoszenie ma formę pisemną. Zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) oświadczenie o adresie miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata z następującą klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.

Wypełnione Zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Wzór druku Zgłoszenia posiada każda szkoła obwodowa. Preferowane terminy składania Zgłoszeń określają obwodowe szkoły podstawowe.

 

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU

Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, na podstawie zgłoszeń rodziców, pozostaną wolne miejsca, na które wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. 

Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wypełniają Wniosek o przyjęcie. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

 

Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.          

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 9 marca 2020 r.
do 17 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

2.          

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

do 23 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

do 24 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

3.          

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły podstawowej

24 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

25 sierpnia 2020 r.

do godz. 12.00

4.          

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 kwietnia 2020 r.

od godz. 13.00

do 28 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 25 sierpnia 2020 r.

od godz. 13.00

do 27 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

5.          

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły podstawowej

29 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

28 sierpnia 2020 r.

do godz. 12.00

 

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1) rodzeństwo kandydata, realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat – 10 punków;

2) dogodne położenie szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) kandydata – 5 punktów;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

W przypadku kryterium określonego w pkt 1 – dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej.

 

Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (nabór od klasy czwartej)

Nabór do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej przeprowadzającej postepowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych.   

 

Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 3 do zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.           

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych w art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.)

od 19 marca 2020 r.

do 15 maja 2020 r.

do godz. 15.00

od 03 sierpnia 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

2.           

Próba sprawności fizycznej

od 04 maja 2020 r.

do 29 maja 2020 r.

od 17 sierpnia 2020 r.

do 19 sierpnia 2020 r.

3.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

29 maja 2020 r.

20 sierpnia 2020 r.

4.           

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.)

do 01 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

5.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego

2 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00

24 sierpnia 2020 r.

do godz. 12.00

6.           

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału sportowego
w postaci pisemnego oświadczenia

od 2 czerwca 2020 r.

od godz. 13.00

do 9 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

od 24 sierpnia 2020 r.

od godz. 13.00

do 26 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

7.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do oddziału sportowego

10 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00

27 sierpnia 2020 r.

do godz. 12.00

 

Do oddziałów sportowych przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

 

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO (nabór do klas siódmych)

Kształcenie w oddziałach dwujęzycznych w szkole podstawowej rozpoczyna się od klasy siódmej. Zasady rekrutacji określone są w art. 139 ustawy – Prawo oświatowe.  

 

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone
w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.

 

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, a w przypadku wolnych miejsc kandydatów niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

  

Postępowanie rekrutacyjne:

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który:

- otrzymał promocję do klasy siódmej,

- uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (art. 139 ustawy – Prawo oświatowe).

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,
o których mowa w 
art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w danym oddziale dwujęzycznym.  

 

Nabór do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Wzór druku Wniosku dostępny jest
w szkole podstawowej, która przeprowadza nabór do oddziałów dwujęzycznych.

 

Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 4 do zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.           

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

od 02 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do 30 kwietnia 2020 r.

do godz.15.00

od 06 lipca 2020 r.

od godz. 8.00

do 08 lipca 2020 r.

do godz.15.00

2.           

Sprawdzian predyspozycji językowych

12 maja 2020 r.

09 lipca 2020 r.

3.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych

do 18 maja 2020 r.

do godz.15.00

do 10 lipca 2020 r.

do godz.12.00

4.           

Dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia klasy szkoły podstawowej programowo niższej

od 26 czerwca 2020 r.

od godz. 8.00

do 29 czerwca 2020 r.

do godz.15.00

od 10 lipca 2020 r.

od godz. 13.00

do 13 lipca 2020 r.

do godz.15.00

5.           

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.)

do 30 czerwca 2020 r.

do godz.15.00

do 14 lipca 2020 r.

do godz.15.00

6.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziału dwujęzycznego

01 lipca 2020 r.

do godz.15.00

15 lipca 2020 r.

do godz.15.00

7.           

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego
w postaci pisemnego oświadczenia

do 02 lipca 2020 r.

do godz.15.00

do 16 lipca 2020 r.

do godz.15.00

8.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego

03 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

17 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

 

 

Nabór do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

 

 

Pliki do pobrania:

 

PORADNIK - nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r. - terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r. - terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do klas pierwszych

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r. - terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do oddziałów sportowych

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r. - terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do oddziałów dwujęzycznych

 

 

 

Źródło: WED UMT