NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zaloguj

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Czwartek , 17 stycznia  2019 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

 

PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci:

-    7-letnie (urodzone w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym,

-    6-letnie (urodzone w roku 2013) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Przyjęcie następuje na podstawie Zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Zgłoszenie zawiera:

1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wypełnione Zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Wzór druku Zgłoszenia posiada każda szkoła obwodowa. Preferowane terminy składania Zgłoszeń określają obwodowe szkoły podstawowe.

 

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU

Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wypełniają Wniosek o przyjęcie. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r.

  

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.    

 

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1)  rodzeństwo kandydata, realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat – 10 punków;

2)  dogodne położenie szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) kandydata – 5 punktów;

3)  w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są:

1)  w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

2)  w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

W przypadku kryterium określonego w pkt 1 – dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej.

 

Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (odziały wyższe niż klasa pierwsza szkoły podstawowej)

Nabór do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej przeprowadzającej postepowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych. Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 3 do zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r.

  

Do oddziałów sportowych przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)  posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2)  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3)  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 

 

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO (odziały wyższe niż klasa pierwsza szkoły podstawowej)

Nabór do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, która przeprowadza nabór do oddziałów dwujęzycznych. Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący w Załączniku nr 4 do zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r.

  

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się:

-      w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły,

-      w przypadku wolnych miejsc kandydatów niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem przyjęcia ucznia/kandydata do oddziału dwujęzycznego jest:

1)  uczeń/kandydat otrzymał promocję do klasy VII;

2)  uczeń/kandydat uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2)  wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

3)  świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 

  

TERMINY postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalone zostały przez organ prowadzący w Zarządzeniu Nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych,  dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:            

-      terminy do klas pierwszych szkół podstawowych – w załączniku nr 2 do zarządzenia,

-      terminy do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych – w załączniku nr 3 do zarządzenia,

-      terminy do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych – w załączniku nr 4 do zarządzenia.

 

Nabór do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat.

 

 

 

Pliki do pobrania

PORADNIK - nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

ZARZĄDZENIE NR 06/2019 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r. - terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do klas pierwszych

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r. - terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do oddziałów sportowych

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 stycznia 2019 r. - terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do oddziałów dwujęzycznych

 

 

 

 

 

 

Źródło: WED UMT