NABÓR DO TARNOWSKICH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zaloguj

NABÓR DO TARNOWSKICH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Poniedziałek , 27 stycznia  2020 

Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Tarnowa. W serwisie internetowym http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 13 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020r.

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 4 marca 2020 r. i trwać będzie do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00 zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1)  oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

2)  dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

3)  rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:

1)  w przypadku kryterium określonego w pkt 1:

a)  oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym, albo

b)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym,

2)  w przypadku kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

3)  w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – dane potwierdza dyrektor przedszkola, o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.

 

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Miasta Tarnowa oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

 

 

Pliki do pobrania

 

PORADNIK - nabór do tarnowskich publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2020 r. - terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli

 

 

Źródło: WED UMT