NABÓR DO TARNOWSKICH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zaloguj

NABÓR DO TARNOWSKICH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wtorek , 18 stycznia  2022 

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. W serwisie internetowym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji - zasad i terminów zapisów, a także szczegółowe informacje nt. przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 7 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

 

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca 2022 r. i potrwa do 22 marca 2022 r. do godz. 15.00 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1. wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria są brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa – 30 pkt.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji uzupełniającej brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Miasta Tarnowa oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo także w każdym przedszkolu.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1) INFORMATOR - rekrutacja tarnowskich do przedszkoli publicznych 2022-2023

  

2) ZARZĄDZENIE NR 12/2022 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

  

3) UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

 

 

 

 

Źródło: WED UMT