NABÓR DO TARNOWSKICH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zaloguj

NABÓR DO TARNOWSKICH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wtorek , 12 stycznia  2021 

Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Tarnowa.

 

W serwisie internetowym http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 9 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r.

 

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 3 marca 2021 r. i potrwa do 24 marca 2021 r. do godz. 15.00 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2021 r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria są brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa – 30 pkt.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji uzupełniającej brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo także w każdym przedszkolu.

 

Pliki do pobrania:

1) Poradnik - nabór do tarnowskich publicznych przedszkoli 2021-2022

2) ZARZĄDZENIE NR 3/2021 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

3) UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

  

 

 

 

Źródło: WED UMT