REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zaloguj

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Poniedziałek , 27 kwietnia  2020 

Podstawy prawne procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

1. Harmonogram rekrutacji

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021:

Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780 z późn. zm.)

Rozporządzenie reguluje organizację procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty m.in. w zakresie odwołania rekrutacji uzupełniającej oraz skrócenia czasu na procedurę odwoławczą od wyników rekrutacji.

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

Ustawa opisuje zasady przyjmowania kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych w zakresie nieobjętym zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Między innymi: kryteria pierwszeństwa oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz katalog danych o kandydacie i jego rodzicach/opiekunach prawnych zbieranych w procesie rekrutacji.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Treść rozporządzenia określa:

·         jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe,

·         sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty,

·         skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej.

5. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

 

 

Źródło: WED UMT