Zmiana terminu podsumowana wiosennych konkursów ekologicznych organizowanych w ramach „Modnie być EKO zmniejszając ilość odpadów w środowisku".

Zaloguj

Zmiana terminu podsumowana wiosennych konkursów ekologicznych organizowanych w ramach „Modnie być EKO zmniejszając ilość odpadów w środowisku".

Środa , 20 maja  2020 

Podsumowanie wiosennych konkursów ekologicznych organizowanych w ramach „Modnie być EKO zmniejszając ilość odpadów w środowisku" - program kształtowania świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami – zmiana terminu!

 

 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w związku ze stanem epidemii, podsumowanie wiosennych konkursów ekologicznych organizowanych w ramach programu kształtowania świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami Modnie być EKO zmniejszając ilość odpadów w środowisku", tj.  „Zbieramy zużyte baterie”, „Drugie życie opadów” oraz konkursu na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa” zostało przełożone na wrzesień 2020 r. Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM od dnia 25 maja br. będzie odbierała z placówek oświatowych baterie zebrane podczas akcji zbiórki baterii w roku szkolnym 2019/2020. Koordynatorów zbiórek w poszczególnych placówkach prosimy o kontakt telefoniczny (14 620-27-80, 14 620-27-88) z Panią Marzeną Kierczak ze Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM”, ul. Fabryczna 7a w Tarnowie. Dodatkowe informacje na temat bieżącej organizacji akcji uzyskać można pisząc na adres e-mail: info@argo-film.pl.

 

               Celem zrealizowanych konkursów i akcji było pogłębienie świadomości ekologicznej tarnowian i rozwinięcie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy. Chcieliśmy pokazać, że los naszej planety zależy od nas samych. Każde ze zrealizowanych zadań rozwija poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne poprzez pobudzenie odpowiedzialności za podejmowane działania, promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, pogłębianie szacunku i zamiłowania do przyrody. Pragniemy, by młode pokolenie tarnowian od początku wykształciło w sobie nawyki i zachowania, takie jak segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym, wyodrębnianie rodzajów odpadów, które nie powinny trafić na składowisko (przeterminowane leki, sprzęt elektryczny, inne odpady niebezpieczne, w tym zużyte baterie i akumulatory), minimalizowanie odpadów poprzez wybieranie produktów opakowaniowych wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu. Takie zachowania znacznie wpłyną na poprawę obecnego systemu gospodarowania odpadami w mieście.

                Dziękuję Państwu za wkład włożony w kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży. Jednocześnie już dziś pragnę zaprosić Państwa na uroczysty finał wymienionych akcji, podczas którego najlepszym placówkom oświatowym wręczone zostaną nagrody oraz dyplomy.
 O szczegółach zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie.