27 edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020 r.”

Zaloguj

27 edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020 r.”

Sobota , 12 września  2020 

Tarnów, dn. 11 września 2020 r.

        WOŚ.605.8.2020.JF

 

 

 

 

 

Panie i Panowie Dyrektorzy

przedszkoli, szkół podstawowych

i ponadpodstawowych w Tarnowie

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniach 18 - 20 września br. zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2020”. Akcja polega na zbieraniu porzuconych odpadów i przekazaniu ich na bezpieczne wysypisko lub do powtórnego wykorzystania. Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe do udziału w tej wielkiej lekcji ekologii a jednocześnie do porządkowania naszego miasta.

 

Tegoroczna 27 edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020 r.” przebiega pod hasłem Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

 

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę
i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

 

Mamy nadzieję, że tradycyjnie w trzeci weekend września również i Państwa placówki dołączą do tysięcy wolontariuszy, którzy w różnych zakątkach kraju organizują konkursy, pikniki, akcje sprzątania, przyczyniając się do zwiększenia świadomości ekologicznej Polaków i poprawy stanu czystości kraju.

 

Koordynacją akcji na terenie Miasta Tarnowa zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Worki na odpady i rękawice można otrzymać nieodpłatnie w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 pok. 325 (tel. 14 68-82-872) od dnia 14 września br. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 .

 

Worki z odpadami należy zgromadzić w miejscach nie kolidujących z ich przeznaczeniem oraz zapewniających łatwy dojazd pojazdu odbierającego odpady. O miejscu złożenia i orientacyjnej ilości odpadów prosimy niezwłocznie poinformować:

- Wydział Ochrony Środowiska - tel. 14 68-82-872, albo

- Straż Miejską - tel. 14 621-14-25 (w sobotę).

Jak co roku pragniemy przypomnieć o zachowaniu bezpieczeństwa podczas przeprowadzania akcji. Zwłaszcza podczas sprzątania poboczy dróg oraz cieków wodnych należy zachować szczególną ostrożność. W tym roku, w związku ze stanem epidemii, prosimy o stosowanie się do wynikających
z tego ograniczeń, zachowywanie dystansu społecznego, zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk, używanie rękawic ochronnych.

 

Prosimy o przekazanie do Wydziału Ochrony Środowiska UMT (ul. Nowa 4, pokój 325) sprawozdania z przebiegu akcji do dnia 16 października 2020 r. (formularze będą rozdawane przy odbiorze worków oraz rękawic). Dla wyróżniających się grup przewidujemy nagrody. Placówki, które nie złożą w terminie sprawozdań nie otrzymają upominków oraz dyplomów za udział w akcji (do sprawozdań należy wpisać nazwiska wszystkich opiekunów w celu umożliwienia wystawienia zaświadczeń o współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska. Nauczycielom, którzy nie będą ujęci w sprawozdaniach, zaświadczeń takich nie wydajemy).

Wszelkie informacje dotyczące kampanii znaleźć można na stronach internetowych Fundacji pod adresem www.naszaziemia.pl.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


Otrzymują:

1 x Panie i Panowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Miasta Tarnowa
1 x a/a

 

Do wiadomości

1 x Straż Miejska, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów