Finał Programu „Zabawy z ekologią - promowanie postaw proekologicznych wśród tarnowian”

Zaloguj

Finał Programu „Zabawy z ekologią - promowanie postaw proekologicznych wśród tarnowian”

Czwartek , 14 czerwca  2018 

14 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Pałacu Młodzieży (sala teatralna) odbędzie się podsumowanie wiosennych akcji i konkursów ekologicznych organizowanych w ramach programu Zabawy z ekologią - promowanie postaw proekologicznych wśród tarnowian”, tj.:

- akcja ekologiczna „Posprzątajmy razem Tarnów”,

- akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”,

- akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”,

- ekologiczny konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”.

 

Program został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Program skierowany był do placówek oświatowych oraz instytucji z terenu Tarnowa. Wiosenna część programu obejmowała głównie temat odpadów, natomiast już teraz zapraszamy do udziału w jesiennych konkursach dotyczących życia i ochrony pszczół.

 

Wspieramy ideę segregacji odpadów, a tym samym recyklingu,  jako  sposobu na ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska i trwale zalegających w środowisku. Niech ten program będzie naszą wspólną lekcją, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz związana z ochroną pszczół, jako gatunku zagrożonego wyginięciem, a także  inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 

Celem zrealizowanych konkursów i akcji było pogłębienie świadomości ekologicznej tarnowian i rozwinięcie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy. Chcieliśmy pokazać, że los naszej planety zależy od nas samych. Każde ze zrealizowanych zadań rozwija poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne poprzez pobudzenie odpowiedzialności za podejmowane działania, promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, pogłębianie szacunku i zamiłowania do przyrody. Pragniemy, by młode pokolenie tarnowian od początku wykształciło w sobie nawyki i zachowania, takie jak segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym, wyodrębnianie rodzajów odpadów, które nie powinny trafić na składowisko (przeterminowane leki, sprzęt elektryczny, inne odpady niebezpieczne, w tym zużyte baterie i akumulatory), minimalizowanie odpadów poprzez wybieranie produktów opakowaniowych wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu. Takie zachowania znacznie wpłyną na poprawę obecnego systemu gospodarowania odpadami w mieście.

 

W tym roku w akcji „Posprzątajmy razem Tarnów” / „Wiosenne Sprzątanie Wątoku” wzięło udział 200 uczestników z 6 placówek oświatowych, 2 zakładów karnych – w Tarnowie i w Tarnowie-Mościcach oraz z Zakładu Poprawczego w Tarnowie. Jak co roku do akcji włączyli się wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego o. Tarnów. Uczestnicy posprzątali brzegi Wątoku, tereny w okolicach zbiornika wodnego „Kantoria”, a także osiedla: Legionów i Mościce oraz rejon ulic Klikowskiej i Czystej. Dzięki ich zaangażowaniu miasto wypiękniało, pozbywając się zalegających odpadów. Łącznie zebrano  540 kilogramów odpadów.

 

Uczestnicy akcji:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, oddział przy ul. Starodąbrowskiej 20 oraz oddział przy os. Legionów H. Dąbrowskiego 10 D,

- Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie,

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie,

- IV LO w Tarnowie,

- Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach,

- Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie,

- Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach,

- Zakład Karny w Tarnowie,

- Zakład Poprawczy w Tarnowie,

- Polski Związek Wędkarski.

 

W akcję zbiórki opakowań plastikowych pod hasłem „Drugie życie odpadów” włączyło się 6 placówek oświatowych z terenu Tarnowa. Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów, konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania. Łącznie zebrano blisko 2 tony opakowań plastikowych, które zostały dostarczone do recyklera w celu ich przetworzenia. Akcja organizowana była przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Spółkę Your Partner Sp. z o.o. w Tarnowie, która zapewniła terminową obsługę w zakresie odbioru zebranych opakowań.

 

Lista nagrodzonych:

1. W kategorii „przedszkole”:

- Przedszkole Publiczne nr 1 - I miejsce,

- Przedszkole Publiczne nr 33 - II miejsce,

 

2. W kategorii „szkoła”:

- Szkoła Podstawowa nr 10 – I miejsce,

- Bursa Międzyszkolna przy ul. Św. Anny – II miejsce,

 

3. W kategorii „placówka opiekuńczo-wychowawcza”:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Słoneczny Dom- I miejsce,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka – II miejsce.

 

W konkursie na wykonanie budki lęgowej dla ptaków „Zaprośmy ptaki do Tarnowa” wzięły udział 23 placówki oświatowe. Łącznie przygotowano blisko 100 budek, które komisja konkursowa oceniła pod względem przystosowania do zamieszkania przez ptaki, pomysłowości, techniki wykonania i estetyki. Ogromnie cieszy fakt, że przygotowane w tarnowskich placówkach oświatowych budki lęgowe zostały dobrze skonstruowane, tak by przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo piskląt.  Na uwagę zasługuje także to, że wiele budek zbudowano w sposób niezwykle pomysłowy i oryginalny. Przygotowane sprawozdania z realizacji zadania niejednokrotnie zaskoczyły komisję, ukazując ogrom pracy włożonej  przez uczniów od momentu projektowania budki, przez jej konstruowanie, aż po wieszanie jej na odpowiednio wybranym drzewie.

Podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu konkursu należą się Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

1. W kategorii „Przedszkole”:

- I miejsce – Przedszkole Publiczne nr  34 w Tarnowie ex quo Przedszkole Publiczne nr 18 w Tarnowie,

- II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie,

- III miejsce –  Przedszkole Publiczne nr 31  w Tarnowie ex qou Przedszkole  w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie,

- Wyróżnienie - Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie,

- Udział - Przedszkole Publiczne nr 4 w Tarnowie,

- Udział - Przedszkole Publiczne nr 13 w Tarnowie,

- Udział - Przedszkole Publiczne nr 20 w Tarnowie,

- Udział - Przedszkole Publiczne nr 5 w Tarnowie,

- Udział - Przedszkole Publiczne nr 35 w Tarnowie,

- Udział - Przedszkole Publiczne nr 24 w Tarnowie,

 

2. W kategorii „Szkoła podstawowa”

- I miejsce –  Szkoła Podstawowa w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie,

- II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie,

- III miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 9,

- Udział - Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie,

- Udział - Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie,

- Udział - Szkoła Podstawowa nr 25 w Tarnowie,

 

3. W kategorii „Szkoła ponadpodstawowa”

- I miejsce – Gimnazjum nr 7 w Tarnowie,

- II miejsce – Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie,

- III miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie ex quo Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie,

- Udział - XX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

 

Tegoroczna, XIII akcja „Zbieramy zużyte baterie”, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM.

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM po raz kolejny zapewniła odbiór baterii od 58 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa. Zbiórkę baterii przeprowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Do akcji włączyły się także: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat. Łącznie zebrano ponad 4 tony zużytych baterii i akumulatorów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku.

 

Lista nagrodzonych:

1. W kategorii „przedszkole”:

- Przedszkole Publiczne nr 29 - I miejsce,

- Przedszkole Publiczne nr 4 - II miejsce,

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - III miejsce,

- Przedszkole Publiczne  nr 8 „Pod Stokrotką”- wyróżnienie,

- Przedszkole Publiczne nr 33 – wyróżnienie,

- Przedszkole Publiczne nr 19 – wyróżnienie,

- Przedszkole Publiczne nr 20- wyróżnienie,

- Przedszkole Publiczne nr 27 – wyróżnienie,

 

2. W kategorii „szkoła” :

- Szkoła Podstawowa nr 10 – I miejsce,

- Szkoła Podstawowa nr 9 –II miejsce,

- Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół – III miejsce,

- Szkoła Podstawowa nr 24 – wyróżnienie, 

- Szkoła Podstawowa nr 3 – wyróżnienie,

- Szkoła Podstawowa nr 18 – wyróżnienie,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie – wyróżnienie,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat w Tarnowie – wyróżnienie,

- Szkoła Podstawowa nr 15 – wyróżnienie.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym oraz zakładom karnym, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu i Zakładowi Poprawczemu w Tarnowie za zaangażowanie i udział w akcjach zmierzających do poprawy stanu środowiska w mieście.

 

 

 

 

Źródło: WOŚ UMT