Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych 2021 – wypłata dofinansowania za zakup podręczników

Zaloguj

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych 2021 – wypłata dofinansowania za zakup podręczników

Poniedziałek , 08 listopada  2021 

Od 8 do 10 listopada 2021 r. w 16 tarnowskich publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez samorząd oraz w Urzędzie Miasta Tarnowa będą dokonywane wypłaty dofinansowania za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”. Pomoc otrzymają osoby, które do 8 września 2021 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych złożyły wnioski o ww. wsparcie i na tę okoliczność przedstawiły dowody zakupu (faktury, rachunki, paragony, oświadczenia).

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 POMOC FINANSOWA JEST UDZIELANA UCZNIOM:

   bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie:

1)    słabowidzącym;

2)    niesłyszącym;

3)    słabosłyszącym;

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

5)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

7)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

8)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

9)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;

  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) albo w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949, i 2203, z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1287).

  dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana: uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk; uczniom o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczających w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

  dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum;

  dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznaje się na wniosek opiekuna ucznia niepełnosprawnego (rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem) albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia niepełnosprawnego (rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem) albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń niepełnosprawny w roku szkolnym 2021/2022 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 

Do wniosku należy dołączyć (bez względu na dochód): – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

   225 złdla ucznia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

   390 złdla ucznia branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej;

   445 zł dla ucznia klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej.

 

W roku szkolnym 2021/2022 wsparciem objętych zostało łącznie 184 uczniów w tym: w 16 szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 110 uczniów, w 5 szkołach niepublicznych – 74 uczniów. Wszystkie osoby objęte Rządowym programem posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Są wśród nich uczniowie z: liceów ogólnokształcących – 37, branżowych szkół I stopnia – 71, techników – 19, oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy – 57.

 

Gmina Miasta Tarnowa, dzięki dotacji celowej przekazanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, przeznaczyła na ten cel 51 358,30 zł.

 

 

  

 

Źródło: WED UMT