Terminy składania wniosków o stypendia w roku szkolnym 2022/2023

Zaloguj

Terminy składania wniosków o stypendia w roku szkolnym 2022/2023

Środa , 31 sierpnia  2022 

W nowym roku szkolnym wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne należy składać w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie ul. Brodzińskiego 14 (Biuro Obsługi Klientów – parter) w nieprzekraczalnym okresie od 1 do 15 września 2022 r.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekraczać 600 zł na osobę w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia;

2) wniosek dyrektora szkoły.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dyrektor Centrum może również przyznać z urzędu.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, dostępny poniżej należy pobrać i wydrukować.

 

 

WNIOSEK – pobierz

 

  

 

KONTAKT

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie

ul. Kazimierza Brodzińskiego 14

33-100 Tarnów

tel. 14 688 20 20

e-mail: cus@cus.tarnow.pl

www.cus.tarnow.pl

 

 

 

Źródło: CUS w Tarnowie