RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zaloguj

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Poniedziałek , 25 lipca  2022 

Od 25 lipca 2022 r. do 6 września 2022 r. w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym 2022/2023 zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego i materiałów ćwiczeniowych w ramach: Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

 

W latach poprzednich realizacja dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych („Wyprawka szkolna”) odbywała się na podstawie przyjmowanego corocznie programu rządowego, w którym zmieniała się tylko grupa odbiorców udzielanej pomocy – uczniów poszczególnych klas w danych typach szkół, natomiast niezmienne pozostawały cele, sposób realizacji i finansowania programu oraz tryb udzielania pomocy. W związku z tym, że wysokość dofinansowania nie ulega zmianie Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o modyfikacji formuły z jednorocznej na trzyletnią. W nowej trzyletniej formule zmieniono nazwę programu, w której wprost wskazano faktycznych odbiorców, którymi są uczniowie niepełnosprawni oraz rozszerzono katalog wsparcia o dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych (w latach ubiegłych dofinasowanie obejmowało podręczniki i materiały edukacyjne).

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227).

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 POMOC FINANSOWA JEST UDZIELANA UCZNIOM:

   bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie:

1)    słabowidzącym;

2)    niesłyszącym;

3)    słabosłyszącym;

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

5)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

7)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

8)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

9)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;

  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) albo w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949, i 2203, z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1287).

  dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana: uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–IV liceum sztuk plastycznych, klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych; uczniom o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczających w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

  dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–IV liceum sztuk plastycznych, klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznaje się na wniosek opiekuna ucznia niepełnosprawnego (rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem) albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia niepełnosprawnego (rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem) albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń niepełnosprawny w roku szkolnym 2022/2023 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 

Do wniosku należy dołączyć (bez względu na dochód): – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

   225 złdla ucznia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

   390 złdla ucznia branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej;

   445 zł dla ucznia czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–IV liceum sztuk plastycznych, klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej.

 

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca opiekunom uczniów niepełnosprawnym (rodzicom uczniów, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekujących się dzieckiem) albo pełnoletnim uczniom niepełnosprawnym koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

 

Dowodem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na niepełnosprawnego ucznia, opiekuna ucznia niepełnosprawnego (rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem);

rachunek;

paragon;

oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków w roku szkolnym 2022/2023, tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.);

potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia niepełnosprawnego, klasę, do której uczeń niepełnosprawny uczęszcza/będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne/materiały ćwiczeniowe).

 

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których uczęszcza/będzie uczęszczał uczeń niepełnosprawny w roku szkolnym 2022/2023.

 

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227) – POBIERZ

    

Uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 – POBIERZ

  

Załącznik do uchwały Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - POBIERZ

  

Zarządzenie Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - POBIERZ

   

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – POBIERZ

    

Wzór oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – POBIERZ

  

  

   

 

Źródło: WED UMT