Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2020/2021

Zaloguj

Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2020/2021

Piątek , 03 września  2021 

Do 30 listopada 2021 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

 

Stypendium skierowane jest:

1)   do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

a)   dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021;

b)   rodzic lub opiekun prawny;

c)   pełnoletni uczeń;

2)   uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

a)   rodzic lub opiekun prawny;

b)   pełnoletni uczeń.

 

Wymagane dokumenty:

-    prawidłowo wypełniony wniosek;

-    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2020/2021 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

-    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków, kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

-    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2020/2021 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

UWAGA: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

-    wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4)  są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

-    wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;

3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

 

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 

Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:

1)    na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 80% tej kwoty;

2)    na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 20% tej kwoty.

Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80 % wysokości stypendium wyliczonego dla laureata.

Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół i nie może przekroczyć kwoty:

1)    3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;

2)    2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

UWAGA: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

 

Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 12 (parter), tel. 14 68 82 454.

 

 

Do pobrania:

Uchwała Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141) – pobierz

  

Wniosek o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa za rok szkolny 2020/2021 – pobierz

  

Wykaz osiągnięć naukowych 2020/2021 – pobierz

  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) – pobierz

  

Wykaz osiągnięć artystycznych 2020/2021 – pobierz

 

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – pobierz

  

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narownego lub Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz

 

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pobierz

  

Kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego 2020/2021 – pobierz

 

Kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego 2019/2020 (dot. imprez od IX 2020 do XII 2020) – pobierz

  

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych – pobierz

 

  

 

 

 

 

Źródło: WED UMT