Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

Zaloguj

Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

Czwartek , 28 września  2017 

Do 30 listopada 2017 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

 

Stypendium skierowane jest:

- do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych (kl. IV-VI), dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu lub szkół ponadgimnazjalnych publicznych bądź niepublicznych dla dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa (bez względu na miejsce zamieszkania) – w tym przypadku wnioskodawcą jest dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017;

- do uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2016/2017, a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowaw tym przypadku wnioskodawcą jest rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń.

 

Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2016/2017 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

- dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

- uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw za rok szkolny 2016/2017 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Uwaga: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

- wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymipobierz listę:

1) są laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2) są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, zwalniających z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3) są laureatami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 2, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

4) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

- wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi – pobierz listę i kalendarz:

1) są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji kultury;

- wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi pobierz listę:

1) zajęli miejsce od I do III na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji generalnej pucharu Europy lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy,

2) zajęli miejsce od I do III na szczeblu krajowym w mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w klasyfikacji generalnej pucharu Polski.

Uwaga: Uczniowie, którzy w 2017 r. otrzymali stypendium lub nagrodę pieniężną za osiągnięcia sportowe z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, nie otrzymają stypendium.

 

Stypendium z tytułu osiągnięć zespołowych, może otrzymać tylko uczeń wskazany przez opiekuna lub trenera zespołu, który typuje do stypendium nie więcej niż 5 uczniów i każdemu z nich wystawia opinię potwierdzającą jego sukcesy.

 

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 

Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:

1) na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 70% tej kwoty,

2) na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 15% tej kwoty,

3) na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe przeznaczone jest 15% tej kwoty.

Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80 % wysokości stypendium wyliczonego dla laureata.

Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:

1) 3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;

2) 2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne;

3) 2.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.

Uwaga: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

 

Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

 

Szczegółowych informacji na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa udziela Beata Lach, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 12 (parter), tel. 14 68 82 454, e-mail: b.lach@umt.tarnow.pl.

 

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015, poz. 4489) – pobierz

Wniosek – pobierz

Wykaz osiągnięć naukowych 2016/2017 – pobierz

Wykaz osiągnięć artystycznych 2016/2017 – pobierz

Kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia 2016/2017 – pobierz

Rodzaje zawodów sportowych na szczeblu międzynarodowym czy krajowym 2016/2017 – pobierz

 

 

 

 

 

Źródło: WED UMT