Kwalifikacja wojskowa 2018 dla mieszkańców miasta Tarnowa

Zaloguj

Kwalifikacja wojskowa 2018 dla mieszkańców miasta Tarnowa

Poniedziałek , 19 lutego  2018 

W okresie od dnia 12 marca do dnia 16 kwietnia 2018 r., w budynku przy ul. Brodzińskiego 1 w Tarnowie przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy na terenie miasta Tarnowa.

 

Zasadniczym celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej a następnie wydanie wojskowego dokumentu osobistego, czyli książeczki wojskowej.

 

Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają: 

mężczyźni urodzeni w 1999 r.,

- mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, wskazane imiennie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie.

 

Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązkowo przedstawia:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- posiadaną dokumentację medyczną dot. stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej wzywana jest do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia jednak osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r., które zostały rozplakatowane na terenie miasta Tarnowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa. Dotyczy to w szczególności osób, które nie dopełniły obowiązku meldunkowego.

 

W sytuacji, gdy osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może się zgłosić w wyznaczonym terminie, bądź zamieszkuje czasowo na innym terenie, w tym za granicą kraju powinna o tym fakcie poinformować Urząd Miasta Tarnowa.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Tarnowa

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

33-100 Tarnów, Nowa 4, pok. 302, III piętro

tel. +48 795-990-374, 14 688-27-02, e-mail: bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl  

 

 

 

 

 

Źródło: WBP UMT