Program Erasmus+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Zaloguj

Program Erasmus+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Czwartek , 24 sierpnia  2023 

Nauka, która jest przyjemnością!

W IV LO i SP nr 17 w Tarnowie dobiega właśnie końca druga (z pięciu) runda programu Erasmus+.

Projekt  realizowany w ramach uzyskanej przez Szkołę Akredytacji Erasmusa na lata 2021 -2027 jest wynikiem zapotrzebowania szkoły na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli  poprzez współpracę i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym.

W kończącej się właśnie rundzie II działaniami projektowymi objęto:

                    10 uczniów i 2 nauczycieli-opiekunów, którzy wyjechali do szkoły partnerskiej we Włoszech, 

                    16 nauczycieli, którzy uczestniczyli w zorganizowanych szkoleniach zagranicznych w Hiszpanii i Islandii.

 

Nabór do Projektu miał charakter otwarty. Podczas rekrutacji stosowano zasadę równości szans co do płci, wieku, wyznania, stopnia niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i cechujących się mniejszymi szansami na ich zmianę. Ważne jest również to, iż udział w edukacyjnych wyjazdach zagranicznych organizowanych w ramach Programu Erasmus+ jest dla uczestników nieodpłatny. Wszystkie działania realizowane są przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Dotacja dla naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 wyniosła 38 155 €.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:                                                                                                      

  Kursy metodyczne dla nauczycieli.

1. W terminie 13 – 17.03.2023 r. 9 nauczycielek wyjechało do Hiszpanii na kurs English for Teachers in Sevilla. Celem kursu języka angielskiego zorganizowanego przez firmę Idevelop w Sevilli było doskonalenie umiejętności językowych, minimalizacja barier, budowanie otwartości na inność i różnorodność, otwieranie się na zmiany społeczne i edukacyjne poprzez wymianę doświadczeń zawodowych i kulturowych w międzynarodowej grupie uczestników.

Udział w Projekcie Erasmus był dobrym i wartościowym czasem. Udało mi się wzbogacić i rozszerzyć moje kompetencje językowe, a także poznać kulturę i tradycje Andaluzji. Czas nauki i odkrywania Hiszpanii służył również integracji w międzynarodowej grupie projektowej. Zapachy, smaki i kolory Sewilli spowodowały, że pozostanie ona na długo w mojej pamięci. Agnieszka S.

2. W terminie 21 – 27.05.2023 r. 7 osób wyjechało do Islandii na kurs Outdoor Education in Iceland. Celem tego kursu, w którym w sumie uczestniczyło 50 nauczycieli z 10 krajów europejskich, było przybliżenie koncepcji pracy nastawionej na proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczanie oraz eksperymentowanie. Zajęcia teoretyczne przeplatane wycieczkami edukacyjnymi oraz wspólnymi licznymi aktywnościami w plenerze zgodnie z sentencją Konfucjusza: „Powiedz, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól przeżyć, a zrozumiem” uświadomiły uczestnikom kursu niezaprzeczalne walory edukacji poza murami szkoły.

Uczestnicto w kursie Outdoor Education przyczyniło się do samorozwoju poprzez pracę w międzynarodowym zespole, wymianę doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi metodami w zakresie dydaktyki. Każda z podróży, którą odbyłam dzięki Projektowi, pozwoliła mi nabierać pewności siebie i dała motywację do dalszych działań. Agnieszka F.

 

Wyjazd uczniów do szkoły partnerskiej.

W terminie 15 – 22.04.2023r.  10  uczniów wyjechało do szkoły partnerskiej Liceo Mamiani w Pesaro we Włoszech. Uczniowie wraz z grupą rówieśników realizowali autorski program „STEAM around us”. Celem mobilności uczniów było budzenie pasji i zainteresowań, zapoznanie z kulturą, zabytkami, tradycjami, stworzenie możliwości bezpośredniego poznania realiów kraju partnerskiego, stosowanie języka obcego w praktyce, podnoszenie świadomości bycia Europejczykiem, uczenie tolerancji i otwartości na inne kultury i narody, kształtowanie odpowiednich postaw i przygotowanie do funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie, podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, językowych i społecznych oraz motywacji  do nauki, wzmacnianie umiejętności pracy w grupie, zwiększenie świadomości znaczenia aktywnego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury, także kultury fizycznej, dla jakości życia oraz dla zdrowia fizycznego i psychicznego, budowanie świadomości ekologicznej; rozwój kompetencji obywatelskich w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zmian wzorców konsumpcji  czy postaw obywatelskich, wzmacnianie IE.

 

Wyjazd uczniów, zgodnie z zasadami programu Erasmus+, poprzedzony został wizytą przygotowawczą, której celem  było między omówienie działań planowanych podczas mobilności uczniów, form i metod pracy, programu zajęć formalnych i pozaformalnych, organizacji czasu wolnego, tak aby zminimalizować ewentualne bariery, zapewnić jak najwyższy poziom zajęć merytorycznych,  a także zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Co dał mi projekt Erasmus+? Przede wszystkim była to dla mnie piękna przygoda. Mogłam nauczyć się wielu nowych rzeczy, poznać włoską kulturę, nowe smaki i doskonalić swój język angielski. Najważniejsze co zostanie w moim sercu na zawsze związanego z Włochami są przyjaciele, których poznałam i spędziłam z nimi  jeden z najlepszych tygodni w moim życiu. Będę wspominać nasze wspólne zajęcia, wycieczki i śmianie się do łez. Jestem ogromnie wdzięczna ,że mogłam wziąć udział w projekcie i spędzić tak wspaniały czas! Amelia K.

 

(…)  znacznie poprawiły i zacieśniły się relacje w naszej grupie z Polski, z czego się bardzo cieszę, bo dowiedzieliśmy się więcej o sobie (…) Dorota K.

 

W trakcje przygody z projektem pokonywałam swoje liczne lęki począwszy od bariery językowej aż po lęk wysokości i latanie samolotem. We Włoszech brałam udział w zajęciach dydaktycznych, poznałam praktyczne zastosowanie praw fizyki, korzystając z urządzeń Mirabilandii, zgłębiałam tajniki włoskiego oraz hiszpańskiego. Zachwyciły mnie praktyczne zajęcia z anatomii. Oprócz tego poznałam uroki krajobrazu Włoch w tracie wycieczek, w czasie których poznawałam również historię takich miejsc jak Grandara czy Urbino. Przez cały okres projektu poznałam cudownych ludzi, którzy byli radośni, zaangażowani i przede wszystkim wyrozumiali. Moim największym lękiem przed wyjazdem była bariera językowa. Obawiałam się, że zapomnę słówek i spotkam się z drwinami. Jednak wszyscy pomagaliśmy sobie nawzajem i uważam, że celująco zdaliśmy egzamin z empatii. Dzięki wyjazdowi poznałam kulturę włoską. Uważam, że projekt był bardzo dobrze zorganizowany i przeprowadzony.

 

W efekcie nawiązanej współpracy odbyły się spotkania wirtualne także w języku francuskim. Uczniowie grupy francuskiej z klas 1D, 1F i 2G mieli ogromną przyjemność porozmawiania z uczniami ze Szkoły Liceo Linguistico "Mamiani" w Pesaro. Wideorozmowy odbyły się w języku francuskim za pomocą smartfonów, a dotyczyły różnic kulturowych i zainteresowań młodzieży. Dzięki  tym spotkaniom zarówno nasi uczniowie, jak i uczniowie ze szkoły "Mamiani" mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem francuskim oraz z pewnością zdobyli wiele nowych znajomości!

 

 

Podsumowując, można z całą pewnością stwierdzić, iż założone cele szczegółowe Projektu:

1.                   podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz motywacji uczniów do nauki,

2.            minimalizacja barier i budowanie otwartości na inność i różnorodność,

3.            podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów,

4.            podniesienie kompetencji osobistych oraz świadomości w celu zapobiegania zagrożeniu uzależnienia i wykluczenia wynikającym z funkcjonowania dzieci
i młodzieży w rzeczywistości wirtualnej,

5.            zwiększenie świadomości znaczenia aktywnego udziału w kulturze fizycznej dla jakości życia i funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie,

6.            rozwój kompetencji językowych i w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

7.            kształtowanie postawy empatii, negocjacji, dialogu, otwierania się na zmiany społeczne i edukacyjne oraz potrzeby ludzi; kształtowanie IE,

8.            podniesienie europejskiego wymiaru pracy Szkoły,

zostały w toku podjętych przedsięwzięć zrealizowane.

 

Nauka i współpraca w międzynarodowej grupie to okazja do przełamywania barier, uprzedzeń i własnych słabości, to wzmacnianie świadomości poprzez możliwość poznania i zrozumienia innych kultur, a równocześnie jest to szansa na wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemnych inspiracji do dalszej pracy i rozwoju. To promowanie internacjonalizmu, tolerancji i ciekawości świata.

Językiem Projektu był język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język angielski.

Wszyscy uczestnicy, zarówno uczniowie  jak i nauczyciele, przed wyjazdem za granicę uczestniczyli w cyklu spotkań przygotowawczych w zakresie  kulturowym oraz językowym, a potwierdzeniem ich zaangażowania w działania projektowe są otrzymane Certyfikaty.

 

Ważnym etapem Projektu jest  dzielenie się nowo zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami Szkoły, a także wdrażanie ich w proces nauczania i życie Szkoły.

 

Szczegóły i obszerne fotorelacje z naszych działań obserwować można na stronie „Mobilna Akademia Umysłu”:   https://www.facebook.com/profile.php?id=100083560536629

 

Przyznano już dofinansowanie III rundy  w kwocie 37559 euro.

Rekrutacja do III rundy Projektu rozpocznie się w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.

Informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Przystąpienie do konkursu Erasmus+ i możliwość pozyskania środków na pięć kolejnych rund Projektu trwających po 15 miesięcy to inicjatywa Pani Dyrektor Anetty Święch.

Za nami runda II, przed nami jeszcze trzy kolejne, z których skorzysta do 2027r. 30 uczniów i 45 nauczycieli naszej szkoły.

Autorką wniosku konkursowego oraz koordynatorem Projektu jest p. Monika Chłopecka.

 

Źródło: ZSO 1